Allmänna bestämmelser och villkor

Villkor och bestämmelser


Artikel 1 - Definitioner
Följande definitioner används i dessa allmänna villkor:

Avkylningsperiod: den period inom vilken konsumenten kan använda sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska person som inte agerar i en yrkesmässig eller kommersiell kapacitet och som ingår ett distansavtal med entreprenören;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetskontrakt: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster vars leverans- och/eller köpskyldighet sträcker sig över en viss tidsperiod;

Varaktig databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktas till honom personligen på ett sådant sätt att framtida konsultation och oförändrad visning av den lagrade informationen är möjlig.

Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal där en eller flera tekniker för distanskommunikation används i ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster tills avtalet ingås;

Teknik för distanskommunikation: medel genom vilket ett avtal kan ingås utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig i samma rum vid samma tidpunkt.

Villkor: Entreprenörens allmänna villkor.Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Hamers ecom

Wim Sonneveldstraat 8, 5144ZR Waalwijk

E-postadress: Support@malmolux.com

Handelskammarens nummer: 92698832

Momsregistreringsnummer: NL004970761B12Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som entreprenören gör och för varje distansavtal som ingås mellan entreprenören och konsumenten, liksom för varje beställning.

Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det att anges innan distansavtalet ingås att de allmänna villkoren är tillgängliga för inspektion i näringsidkarens affärslokaler och kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sätt som kan lagras av konsumenten på en varaktig databärare, utan att det påverkar tillämpningen av föregående stycke och innan distansavtalet ingås. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan konsulteras elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, skall bestämmelserna i punkterna 2 och 3 gälla i tillämpliga delar och konsumenten får alltid åberopa den mest gynnsamma bestämmelsen i händelse av motstridiga allmänna villkor.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis är ogiltiga eller kan ogiltigförklaras, ska avtalet och dessa allmänna villkor i övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska omedelbart ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen.

För situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste andemeningen i dessa allmänna villkor följas.

Eventuella oklarheter avseende förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra Allmänna Villkor ska tolkas i enlighet med andemeningen i dessa Allmänna Villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs på vissa villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan skyldighet. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till skadeståndsanspråk eller uppsägning av kontraktet.

Bilderna som bifogas produkterna är en sann representation av de erbjudna produkterna. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med godkännandet av erbjudandet. Detta gäller i synnerhet

Priset inklusive skatter;
eventuella fraktkostnader;
det sätt på vilket avtalet ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
huruvida rätten till avbokning gäller eller inte;
metoden för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;
Tidsfristen för godkännande av erbjudandet eller den period inom vilken näringsidkaren garanterar priset;
Avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för användningen av kommunikationsmedlet beräknas på en annan grund än den vanliga grundavgiften;
Huruvida avtalet arkiveras efter ingåendet och, om så är fallet, hur konsumenten kan ta del av det;
Hur konsumenten kan kontrollera och vid behov korrigera den information som han eller hon har lämnat i avtalet innan det ingås;
Eventuella andra språk på vilka avtalet kan ingås utöver nederländska;
De uppförandekoder som näringsidkaren har anslutit sig till och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg.
Distansavtalets minimilängd om det rör sig om en långsiktig transaktion. Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typer av material.

 


Artikel 5 - Avtalet

Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de tillämpliga villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer entreprenören omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten dra sig ur avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska dataöverföringen och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Näringsidkaren kan inom den rättsliga ramen undersöka om konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter och om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begäran, ange skäl eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet.

Entreprenören kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras på ett varaktigt medium på ett sätt som är tillgängligt för konsumenten:

A. besöksadressen till näringsidkarens etablering till vilken konsumenten kan rikta klagomål;

B. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten är utesluten;

C. Information om garantier och befintlig kundservice.

D. Den information som anges i artikel 4.3 i dessa allmänna villkor, såvida inte näringsidkaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;

e. Villkoren för uppsägning av avtalet, om avtalet löper på mer än ett år eller är tillsvidare.

Vid avtal om löpande räkning skall bestämmelsen i föregående stycke endast gälla för den första leveransen.

Varje avtal ingås med förbehåll för det suspensiva villkoret om tillräcklig tillgänglighet av de berörda produkterna.


Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Denna avkylningsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och meddelats entreprenören.

Under avbokningsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till entreprenören med alla medföljande tillbehör och - så långt det är rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och förpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktionerna från entreprenören.

Om konsumenten vill använda sin ångerrätt måste han meddela entreprenören om detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste göra detta i form av ett skriftligt meddelande/mejl. Efter att konsumenten har förklarat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste kunna bevisa att den levererade produkten returnerades i tid, till exempel med hjälp av ett avsändningsbevis.

Om konsumenten efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har meddelat näringsidkaren att han vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har återsänt produkten till näringsidkaren, ska köpet anses ha genomförts.


Artikel 7 - Kostnader för hävning

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera produkten.

Om konsumenten har betalat ett belopp kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter avbokningen. Detta är föremål för villkoret att produkten redan har returnerats till näringsidkaren eller att avgörande bevis för fullständig retur kan tillhandahållas.


Artikel 8 - Uteslutande av ångerrätten

Entreprenören får utesluta konsumentens ångerrätt för de produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Uteslutandet av ångerrätten gäller endast om näringsidkaren tydligt anger detta i erbjudandet eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Uteslutandet av ångerrätten är endast möjligt för produkter

A. som har tillverkats av näringsidkaren enligt konsumentens specifikationer;

B. som är klart personliga till sin natur;

C. som inte kan returneras på grund av sin beskaffenhet;

D. som kan förstöras eller åldras snabbt;

e. vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över;

F. för lösnummer av tidningar och tidskrifter;

G. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars försegling har öppnats av konsumenten

H. för hygienprodukter vars försegling har öppnats av konsumenten.

Uteslutandet av ångerrätten är endast möjligt för tjänster

A. för logi, transport, catering eller fritidsaktiviteter som tillhandahålls på ett visst datum eller under en viss period;

B. vars tillhandahållande har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;

C. i samband med vadslagning och lotterier.

 

 

Artikel 9 - Priset


Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom till följd av förändringar i momssatserna.

I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser som beror på fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över. Detta beroende av fluktuationer och det faktum att de angivna priserna är riktpriser måste anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de baseras på lagstadgade bestämmelser eller förordningar.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har gått med på detta och:

A. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller förordningar; eller

B. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från den dag då prisökningen träder i kraft. De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster är inklusive moms.

Alla priser gäller med reservation för tryck- och sättfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättfel. I händelse av tryck- och sättfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till fel pris.Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på kvalitet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser och/eller statliga bestämmelser som är tillämpliga vid tidpunkten för avtalets ingående. Om så avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot entreprenören på grundval av avtalet.

Defekta eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras till entreprenören skriftligen inom 14 dagar efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

Entreprenörens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Entreprenören är dock inte ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för några instruktioner för användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin upphör att gälla om:

Konsumenten själv reparerar och/eller modifierar de levererade produkterna eller låter tredje part reparera och/eller modifiera dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med leverantörens instruktioner och/eller har hanterats på förpackningen;

felaktigheten helt eller delvis beror på bestämmelser som utfärdats eller kommer att utfärdas av regeringen angående arten eller kvaliteten på de använda materialen.

 Artikel 11 - Leverans och utförande

Entreprenören kommer att ta största möjliga försiktighet när han tar emot och utför beställningar av produkter.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har gjort känd för företaget.

Beställningen kan inte längre avbrytas 24 timmar efter att den har placerats.

Med vederbörlig iakttagande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer entreprenören att uppfylla accepterade beställningar så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har kommit överens om en längre leveransperiod. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter beställningen. I detta fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och att kräva ersättning.

I händelse av avbokning i enlighet med föregående stycke kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter avbokningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer entreprenören att sträva efter att leverera en ersättning. Senast vid leveransen kommer det att meddelas tydligt och begripligt att en ersättningsartikel kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsvaror. Kostnaderna för returförsändelsen ska bäras av entreprenören.

Risken för skada och / eller förlust av produkterna ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som i förväg utsetts till entreprenören, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Returadress:

Lane 1177, Jianlan Street, Meixu Street, Yinzhou District,

Ningbo

15100

Zhejiang

Kina

Om kunden lämnar information som saknas när beställningen görs kommer kunden att kontaktas upp till 3 gånger. Om kunden inte har svarat kommer produkten inte att skickas förrän vi har fått ett svar.

Även om en storlek eller produkt är slut i lager och kunden inte svarar. Samma sak gäller.

Om kunden vägrar att ta emot paketet eller anger en felaktig adress så att leveransen inte kan levereras kommer vi att debitera frakt- och hanteringsavgifterna, som är 50% av ordervärdet.

Kontrollera alltid din produkt vid mottagandet. Om du har fått en skadad eller felaktig produkt ber vi dig att skicka oss ett tydligt foto av de mottagna produkterna så att vi kan bedöma och lösa problemet. Vi förväntar oss att du rapporterar skadade eller felaktiga produkter inom 24 timmar efter mottagandet av leveransen.Artikel 12 - Terminskontrakt: löptid, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tillhandahållande av tjänster när som helst i slutet av perioden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.

Konsumenten får ändra avtalen på det sätt som anges i föregående stycken:

kan sägas upp när som helst och är inte begränsad till en viss period;
avslutas åtminstone på samma sätt som de ingicks;
alltid sluta med samma uppsägningstid som entreprenören har satt sig själv.
Förlängning

Ett avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod som sträcker sig till regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster kan inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Med avvikelse från föregående punkt får ett avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter underförstått förlängas för en bestämd period på högst tre månader, förutsatt att konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet vid slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster får endast förnyas genom tyst medgivande för en obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad, och med en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet omfattar regelbunden, men mindre än månadsvis, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter som en del av ett introduktionsabonnemang (prov- eller introduktionsabonnemang) förlängs inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte uppsägning före utgången av den avtalade löptiden inte är möjlig i enlighet med principerna om rimlighet och skälighet.Artikel 13 - Betalning

Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att den avkylningsperiod som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller anges till entreprenören.

I händelse av att konsumenten inte betalar har entreprenören rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som meddelats konsumenten i förväg.

 

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

Klagomål om uppfyllandet av avtalet måste lämnas in fullständigt och tydligt beskrivet till entreprenören inom 7 dagar efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid, kommer entreprenören att svara inom 14-dagarsperioden med en bekräftelse på mottagandet och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas i godo uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning.

Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om ett klagomål anses vara motiverat av entreprenören kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.Artikel 15 - Tvister

Avtal mellan entreprenören och konsumenten för vilka dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.